RW Parken

Raoul Wallenberg Parken

For English see below "For our international friends".

En park i hjärtat av Israel ska påminna om de hjältemodiga insatser som den svenske diplomaten Raoul Wallenberg utförde i slutet av andra världskriget.
Som Sveriges särskilda sändebud i Budapest mellan juli och december 1944 utfärdade Wallenberg skyddspass och skyddade judar i byggnader som betecknades som svenskt territorium och räddade därmed tusentals människoliv. Under belägringen av Budapest av Röda armén greps han den 17 januari 1945 av sovjetiska myndigheter och försvann därefter i Gulag. Tack vare sina hjältemodiga insatser för att rädda ungerska judar har Raoul Wallenberg blivit hedersmedborgare i USA, Kanada, Ungern, Australien och Israel. Israel har också utsett Wallenberg till en av de Rättfärdiga bland folken. Monument, gator och frimärken har uppmärksammat hans insats.
– En park i Israel till minne av en av Sveriges största hjältar blir en påminnelse både till Israel och till Sverige om den heroiska insats som Raoul Wallenberg utförde, säger Max Federmann på Keren Kajemet Israelfonden. – Det blir dessutom en påminnelse till ryska och svenska myndigheter om att han inte är glömd. Listan på namn på alla dem som donerat till Raoul Wallenberg Park kommer att lämnas över till UD.
Detta är planen!

Ca 20 minuter från Jerusalem har KKL Sverige möjlighet att utforma en park för att hedra och hylla Raoul Wallenberg. Det är en park som ska inkludera ett utsiktstorn från vilket man ska kunna se ända till södra Jerusalem. Där ska KKL även ha plaketter med namnen från alla dem som bidragit med en viss summa till anordnandet av parken. Vad vore en Raoul Wallenberg Park utan en utställning om hans hjältemodiga gärningar!

För donation till plaketter:

Hyllningsplaketten "Vänner av Israel" - skriv in Ditt namn, eller en närståendes namn, på plaketten "Vänner av Israel" genom att betala in 2000 kr. Kontakta oss om Du önskar specificera namnet som ska ingraveras på plaketten. Vi bekräftar Ditt uppdrag genom att sända Dig ett speciellt framtaget tackdiplom.

Följande plaketter utformas i samråd med KKL och tillåter olika antal rader. 

Plakett Raoul Wallenberg Park (RW Park) Small (3 rader) 40x300 mm och plantering av 30 träd – 8 000 kr
Plakett RW Park Medium 100x300 mm (6-8 rader) och plantering av 100 träd – 20 000 kr
Plakett RW Park Large 200x300 mm  (6-8 rader) och plantering av 200 träd – 40 000 kr
Plakett RW Park Extra Large 600x300 mm (10-15 rader) och plantering av 500 träd – 100 000 kr

För kortbetalning kan Du använda den gröna knappen till höger, för swish: 123 683 7678 och för Bg: 5816-5515.

 

Se en kort film om projektet och processen.

Läs om projektet eller ladda ner vår broschyr här.

Sanningen omkring Raoul Wallenbergs öde är höljd i dunkel än i dag. Nu har svenska UD släppt 40 000 dokument som kanske ge lite klarhet.

Sanningen omkring Raoul Wallenbergs öde är höljd i dunkel än i dag.

På den ena sidan står anhöriga och forskare som söker svar. På andra sidan ryska myndigheter som hemlighåller arkiv och UD som vill få bort frågan från den politiska agendan.

Så sent som i september besökte Raoul Wallenbergs anhöriga och forskare UD för att se om nysläppta handlingar kan skapa klarhet. Det var Raoul Wallenbergs brorsdöttrar Marie Dupuy och Louise von Dardel från Lausanne i Schweiz, samt forskaren Susanne Berger från Virginia USA, som besökte utrikesdepartementet. 75 år efter att Raoul Wallenberg kom till Budapest med uppdraget att rädda kvarvarande ungerska judar från Förintelsen har släktingar och forskare fått tillgång till ytterligare 40 000 dokument i Utrikesdepartementets arkiv när de söker svar. Besöket på UD var en respons på en formell begäran som Marie Dupuy och Louise von Dardel, tillsammans med deras mamma Matilda von Dardel, samt forskarna Susanne Berger och Vadim Birstein, lämnade in i mars 2018. I slutet av augusti beslutade regeringen att öppna arkiven så att 40 000 handlingar från 1970 fram till 2018 utlämnades.


I sin begäran i mars 2018 ställde Raoul Wallenbergs anhöriga ett antal mycket specifika frågor. Marie Dupuy och Louise von Dardel är döttrar till Raoul Wallenbergs bror professor Guy von Dardel, som grundade den första efterforskningskommissionen (1990–91) och satt med i den bilaterala svensk-ryska arbetsgruppen (1991–2000). De menar att det har blivit allt tydligare att ryska myndigheter vet mycket mer om Raouls öde än de har offentliggjort för allmänheten och för hans familj.

Sveriges statsminister Göran Persson bad Raoul Wallenbergs familj om ursäkt för den skamliga hanteringen av Wallenberg-utredningen åren 1945-1947. Det finns många frågetecken kring den svenska inställningen till Raoul Wallenbergs öde även under de följande decennierna.


Susanne Berger var oberoende rådgivare till den svensk-ryska arbetsgrupp som under åren 1991-2000 undersökte Raoul Wallenbergs öde och Vadim Birstein var expert i samma svensk-ryska arbetsgrupp och medlem i den första internationella undersökningskommissionen om Raoul Wallenberg (1990). Även de är kritiska till att UD inte har tryckt på ryska myndigheter angående information och menar att svenska UD fortfarande förhalar en utredning och inte vill pressa ryska myndigheter på svar om den svenske diplomatens öde.

Nyheter i vår nyhetsfolder 4 Adama:

Staffan Söderblom blev sedan den som i egenskap av ambassadör i Moskva på ett ödesdigert möte med Stalin den 17 juni 1946 antagligen  förseglade den svenska diplomaten Raoul Wallenbergs öde. ”Det skulle vara förträffligt om Sverige kunde få ett svar... att Wallenberg har  omkommit”, sade Staffan Söderblom till Stalin enligt de sovjetiska minnesanteckningarna från mötet. Hans begäran att få en bekräftelse på att Wallenberg var död, var så nära en dödsdom man kunde komma med tanke på att Raoul i själva verket satt i förvar i Sovjet. Sveriges regering var vid denna tidpunkt helt upptagna med att fullfölja en miljardkredit till Sovjet och kunde ville därmed inte samtidigt kräva att få hem Raoul Wallenberg. Det skulle inte gå att driva igenom en generös kredit till Sovjet om det blev känt att mottagaren bedragit den svenska befolkningen
genom att kidnappa Sveriges kanske största människorättshjälte.

Riksdagsledamot Mikael Oscarsson har kallat till en hearing den 26 augusti där släkt, forskare, författare och journalister kommer att delta för att gå vidare i frågan: "Övergavs Raoul Wallenberg medvetet av UD?"

Du kan läsa mer i foldern som finns på vår sida "Aktuellt/Nyhetsbrev"

The Raoul Wallenberg Park!

About 20 minutes from Jerusalem, KKL Sweden has the opportunity to design a park to honor and pay tribute to Raoul Wallenberg. It is a park that will include a lookout tower from which you can see all the way to south Jerusalem. There KKL will also have plaques with the names of all those who contributed a certain amount to the formation of the park. What would a Raoul Wallenberg Park be without an exhibition about his heroic deeds!

A park in the heart of Israel should be reminiscent of the heroic efforts of the Swedish diplomat Raoul Wallenberg at the end of World War II.
As Sweden's special envoy to Budapest between July and December 1944, Wallenberg issued protection passports and protected Jews in buildings designated as Swedish territory, thus saving thousands of lives. During the siege of Budapest by the Red Army, he was captured on January 17, 1945 by Soviet authorities and then disappeared in the Gulag. Thanks to his heroic efforts to save Hungarian Jews, Raoul Wallenberg has become an honorary citizen of the United States, Canada, Hungary, Australia and Israel. Israel has also appointed Wallenberg one of the Righteous Among the Nations. Monuments, streets and stamps have drawn attention to his efforts.
- A park in Israel in memory of one of Sweden's greatest heroes will be a reminder both to Israel and to Sweden of the heroic effort that Raoul Wallenberg made, says Max Federmann at Keren Kajemet Israel Fund. - It will also be a reminder to Russian and Swedish authorities that he has not been forgotten. The list of names of all those who donated to Raoul Wallenberg Park will be handed over to the Ministry of Foreign Affairs.

Tribute plaque "Friends of Israel" - enter your name, or a relative's name, on the plaque "Friends of Israel" by paying in SEK 2,000. Contact us if you want to specify the name to be engraved on the plaque. We confirm your assignment by sending you a specially developed diploma of thanks.

For donation to plaques:
Plaque Raoul Wallenberg Park (RW Park) Small 40x300 mm and planting of 30 trees - SEK 7,000 (€ 700)
Plaque RW Park Medium 100x300 mm and planting of 100 trees - SEK 20,000 (€ 2,000)
Plaque RW Park Large 200x300 mm and planting of 200 trees - SEK 40,000 (€ 4,000)
Plaque RW Park Extra Large 600x300 mm and planting of 500 trees - SEK 100,000 (€ 10,000)

 

Watch a short film about Raoul Wallenberg.

Watch a short film (in Swedish) about the project and the process. 

Read about the project or download our brochure  (in Swedish) here.

 

Please contact us for placing your order: info@kkl.nu or phone: +4686618686. Office hours are Mon-Fri, 9:00-12:00 CET.

For card payment you can use the green button on the right.